PHP: Pro? byste nem?li spoušt?t session_start() automaticky na všech stránkách?

blog.zdenekvecera.cz, 1. prosince 2023 ve 14:11:46, 3x přečteno
PHP: Pro? byste nem?li spoušt?t session_start() automaticky na všech stránkách?

Nejr?zn?jší PHP tutoriály ?asto radí, abyste na za?átku skript? spustili session_start(). Bez n?j totiž nem?žete pracovat se sessions. To je samoz?ejm? pravda, ale ?asto v návodech chybí d?ležitá zmínka – sessions byste m?li nastartovat pouze v p?ípad?, kdy s nimi opravdu pot?ebujete pracovat. Na grafech m?žete vid?t, jak se díky tomu sníží zát?ž serveru.

V ostatních p?ípadech nastartovat sessions je nejen zbyte?, ale dokonce i nežádoucí. U b?žných návšt?vník? by server musel neustále generovat a ukládat session data, které nepot?ebujete.

Session data jsou ve výchozím nastavení PHP oby?ejné soubory na disku. Pokud skript za?ne se session pracovat, tak zamkne soubor pouze pro sebe a další skript, který chce pracovat se stejnou session, musí po?kat, než jej ten p?edchozí odemkne.

Zápis do session soubor? se standardn? ukon?í s ukon?ením skriptu, ale m?žete to uspíšit zavoláním session_write_close() – což byste m?li ud?lat vždy, když už víte, že se session nebudete pracovat. Nutno dodat, že pole $_SESSION bude dostupné pro ?tení i po ukon?ení sessions.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Další platební metody pro váš e-shop

Přestože zde již vyšlo několik článků o dostupných platebních metodách, které lze využít při provozování e-shopu, stále na trhu…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Instalace nejnov?jší verze Apache 2.4, PHP 8.0, MariaDB 10.5 a Memcached na Windows 10

Nainstalujte si webový server Apache 2.4 se skriptovacím jazykem PHP 8.0 p?ímo na sv?j po?íta? s Windows 10. K tomu si b?hem pár vte?in…


Komentáře

(nezobrazuje se)