Nominet zavádí p?ísná opat?ení proti zneužívání domén s tématikou koronaviru

404m.com, 8. dubna 2020 ve 00:47:42, 2x přečteno

Na strachu z onemocn? COVID-19 vyd?lávají kyberpodvodníci už n?kolik m?síc?. Internet je plný podvodných web? a schránky e-mail? s phishingem. Google ohlásil v lednu 149K podvodných web?, v únoru to bylo 293K a v b?eznu 522K. To je nár?st o 350 % od za?átku roku a bude to horší. I proto se registr Nominet, který má na starosti anglickou .uk, rozhodl zavést celkem drastická opat?ení.

B?žn? si m?žete zaregistrovat volnou doménu a používat jí, dokud n?kdo nezjistí že porušuje pravidla. Je zde jakási presumpce neviny. Díky tomu si m?žete do pár minut založit blog na vlastní domén? a za?ít ší?it své myšlenky. Od nikoho nepot?ebujte svolení doménu používat.

Nominet však má nástroj, který takovéto omezení zavádí. Používá jej v p?ípadech, kdy domény mohou být snadno zneužity. Nap?íklad doména s názvem banky anebo pro da?ové poradenství (vypl?ování formulá??). Tedy takové, kde m?že dojít k úniku citlivých údaj? a stát to peníze. Nov? tento nástroj monitoruje i domény s tématikou nového koronaviru.

A jak funguje? Hlídá zdali doména neobsahuje ur?itá klí?ová slova, jako je “coronavirus”, “covid” anebo další spojená s pandemií. Následn? tyto pokusy o registraci vyhodnotí algoritmus. Pokud je úrove? rizika dostate?ná, tak doménu a její obsah musí prov??it ?lov?k. Dokonce se m?že spojit p?ímo s držitelem domény a prov??it si jeho úmysly. Výsledkem tohoto opat?ení je, že doména bez schválení je p?ípadnému kyberpodvodníkovi k ni?emu. I když pro ní má obsah, tak se na n?j nikdo nedostane.

Pokračování na: 404m.com

Související články

TLD která bude zdarma?

Už je to tak. Od 1.11.2010 je možné na adrese dotfree.com v rámci Pre-registration period zažádat o svou doménu zdarma. Samozřejmě nesmí to…

WebHosting.co.uk prodána za 500K USD

Zhruba před 6 hodinami oznámil, jeden z nejznámějších a teď už určitě i nejúspěšnějších domain brookerů, Dave Evanson na svém…

Nominet za posledních 12 m?síc? zrušil tém?? 33 tisíc domén

Po?et .uk domén, které registr Nominet zrušil se oproti p?edchozím 12 m?síc?m (k 31.11.2018), tém?? zdvojnásobil. Celkem jich bylo zrušeno…


Komentáře

(nezobrazuje se)