Nahradí p?i psání ?lánk? ?lov?ka robot?

404m.com, 4. července 2018 ve 02:01:32, 12x přečteno

Po delší dob? se na Webtrhu objevila zajímavá otázka, která m? dovedla k napsaní tohoto ?lánku. Tazatel se ptal, co se má u?it, aby nebyl nahrazen v rámci pr?myslové revoluce 4.0. Kybernetické továrny, pokro?ilá automatizace, nové technologie a možná i um?lá inteligence vezme spoušt? lidem práci. Na druhou stranu vzroste efektivita a samoz?ejm? se vytvo?í pracovní místa nová. V diskuzi se za?ala probírat práce kreativc? – lidí, kte?í n?co tvo?í. P?emýšlel jsem jak by to bylo s psaním ?lánk?.

Na první pohled si ?eknete, že noviná?e robot nenahradí. Což v p?ípad? skute?né novina?iny asi opravdu nehrozí. Tedy pokud by se tady neobjevila skute?ná AI. Ta je nep?edvídatelná :)

Ovšem p?iznejme si to. V?tšina internetového obsahu, který konzumujeme jsou postaveny na už existujících zdrojích. Obsah je jen dopln?n dalšími zdroji, ob?as lépe napsán, zkrácen pro lepší ?itelnost atd. Je hodn? zp?sob? jak m?žete „nové“ ?lánky vytvá?et pro ur?itou cílovou skupinu. Na druhou stranu tohle by m?l zvládnout i robot, anebo ne?

Já osobn? když vytvá?ím ?lánek postavený na už existujících textech, tak sesbírám informace z p?vodního zdroje. Pokud mi to p?ijde podivné, tak hledám další zdroj, který by to potvrdil. U odborných ?lánk? si to také sám rád otestuji, pokud to jde. Získáte tak vlastní pohled na téma. ?asto se projeví n?jaké emoce, které pak do ?lánku m?žete zahrnout – zklamání, vztek, nad?je, nadšení atd. Je mnoho zp?sob? jak text napsat a každý má n?co do sebe.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Check my new tool baby

Asi tak by mohl začít představení vylepšení hračky od google s názvem Google webmaster tools (dále jen GWT), která spoustu webmástrům…

Jak snadno napsat PR článek [4]

PR článek je zajímavým marketingovým nástrojem, kterak dostat Vaší firmu, web, nebo e-shop do povědomí odborné, či laické veřejnosti. PR…

WordPress Gutenberg – První praktické post?ehy

Osobn? se zatím blokovému editoru Gutenberg vyhýbám, protože mi p?i testování ješt? p?es WordPress 5 zrovna moc nesedl. Navíc na starém…


Komentáře

(nezobrazuje se)