Nahradí p?i psání ?lánk? ?lov?ka robot?

404m.com, 4. července 2018 ve 02:01:32, 5x přečteno

Po delší dob? se na Webtrhu objevila zajímavá otázka, která m? dovedla k napsaní tohoto ?lánku. Tazatel se ptal, co se má u?it, aby nebyl nahrazen v rámci pr?myslové revoluce 4.0. Kybernetické továrny, pokro?ilá automatizace, nové technologie a možná i um?lá inteligence vezme spoušt? lidem práci. Na druhou stranu vzroste efektivita a samoz?ejm? se vytvo?í pracovní místa nová. V diskuzi se za?ala probírat práce kreativc? – lidí, kte?í n?co tvo?í. P?emýšlel jsem jak by to bylo s psaním ?lánk?.

Na první pohled si ?eknete, že noviná?e robot nenahradí. Což v p?ípad? skute?né novina?iny asi opravdu nehrozí. Tedy pokud by se tady neobjevila skute?ná AI. Ta je nep?edvídatelná :)

Ovšem p?iznejme si to. V?tšina internetového obsahu, který konzumujeme jsou postaveny na už existujících zdrojích. Obsah je jen dopln?n dalšími zdroji, ob?as lépe napsán, zkrácen pro lepší ?itelnost atd. Je hodn? zp?sob? jak m?žete „nové“ ?lánky vytvá?et pro ur?itou cílovou skupinu. Na druhou stranu tohle by m?l zvládnout i robot, anebo ne?

Já osobn? když vytvá?ím ?lánek postavený na už existujících textech, tak sesbírám informace z p?vodního zdroje. Pokud mi to p?ijde podivné, tak hledám další zdroj, který by to potvrdil. U odborných ?lánk? si to také sám rád otestuji, pokud to jde. Získáte tak vlastní pohled na téma. ?asto se projeví n?jaké emoce, které pak do ?lánku m?žete zahrnout – zklamání, vztek, nad?je, nadšení atd. Je mnoho zp?sob? jak text napsat a každý má n?co do sebe.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Check my new tool baby

Asi tak by mohl začít představení vylepšení hračky od google s názvem Google webmaster tools (dále jen GWT), která spoustu webmástrům…

Jak snadno napsat PR článek [4]

PR článek je zajímavým marketingovým nástrojem, kterak dostat Vaší firmu, web, nebo e-shop do povědomí odborné, či laické veřejnosti. PR…

Když není inspirace založte si wiki

Krom pravidelných ?lánk? se mi v posledních týdnech moc neda?ilo najít rozsáhlejší zajímavá témata pro 404M. Sice jsem se pustil do trochu…


Komentáře

(nezobrazuje se)