Na seznamu cenzurovaných web? v ?R je už 121 domén

404m.com, 9. srpna 2019 ve 15:08:40, 2x přečteno

V?d?li jste že v ?R existuje seznam domén, které musí všichni poskytovatelé internetu v ?R blokovat? Tento seznam udržuje ministerstvo financí, konkrétn? odbor 34. Na p?idání domény do tohoto seznamu není pot?eba rozhodnutí soudu ani státního zástupce. Umož?uje mu to zákon o hazardních hrách platný od roku 2017.

Tento seznam je udržován ve form? PDF souboru (ke stažení zde). Našt?stí na Github najdete i txt verzi. Technicky cenzura probíhá formou blokování domén na úrovni DNS, takže celkov? žádná sláva. Sta?í použít nap?íklad DNS Google anebo jiného nadnárodního poskytovatele a celou cenzuru snadno obejdete.

Ješt? p?ed dv?ma roky byly na seznamu jen dv? domény. Podle ankety, kterou jsem ud?lal na Twitter, hlasovalo 41 % lidí, že jim ob? domény jdou a 29 % že má ob? domény blokované (více v ?lánku Jak nakonec dopadla cenzura ?eského internetu). Te? jich tam už je 121. Nikdo to vlastn? te? ani ne?eší. Varovný projekt P?ichází Cenzor! od CZ.NIC zmizel. Doména je p?esm?rována. Což je velká škoda. Prost? se na celou v?c zapomn?lo. Poprav? i m? by to uniklo pokud by o tom Jan Sedlák nenapsal zprávi?ku na Lup?.

P?itom na n?co podobného by se zapomínat nem?lo. Je tu nástroj, který umož?uje cenzurovat internet všem obyvatel?m v ?R. Sta?í drobná nenápadná zm?na a m?že to dopadnout jako s paragrafem 7b. Nikdo si ni?eho nevšimne a najednou budou poskytovatelé internetu muset nasadit sofistikovan?jší a dražší metody blokování. K hazardním web?m se navíc p?idají t?eba weby ozna?ené jako “potenciáln? porušující zákon” anebo “všechny kde v?c nesnese odkladu” – na zahrani?ní hostingy ostatn? 7b nemá páky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen

Prodané .cz domény 1. – 7. ?íjna 2018

Tento týden se aukcemi prohnaly hlavn? trojznakové domény. Z?ejm? se jedná o n?jaké expirované portfolio. Bohužel v Doménovém rejst?íku…

Prodané .cz domény 27. kv?tna – 2. ?ervna

Nejdražší doménou se stala newsportal.cz, která se vydražila na dAukce za 1,7K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele a sm??uje na


Komentáře

(nezobrazuje se)