Mrzení p?i rozjížd?ní online podnikání v post postsov?tských státech

podnikanivusa.com, 12. listopadu 2019 ve 18:40:11, 3x přečteno

Již n?kolik let provozuji web Skrblík.cz. Po po?áte?ních potížích, jako v tém?? každém podnikaní, jsme s kolegy p?išli na to, jak takový web d?lat a být zárove? ve „zdravém“ zisku.

Asi p?ed dv?ma roky m? napadlo, že bych mohl vzít úsp?šné fragmenty ze Skrblíka jako r?zné výhodné nabídky, slevy, slevové kupóny, rozsáhlé p?ehledy akcí typu Black Friday, … a zkusit expandovat mezinárodn?, ze za?átku do zemí bývalého Sov?tského svazu. Pro? do t?chto zemí? Žije tam pom?rn? hodn? obyvatel, online prost?edí není tak vysp?lé jako na západ?, není tam zdaleka taková konkurence jako v západní Evrop? a v USA.

Z?ásti m? k mezinárodní expanzi inspiroval m?j dlouhodobý pobyt v ukrajinském Užhorodu. Užhorod je totiž historicky velmi multikulturní m?sto, kde se vždy potkávalo a spole?n? žilo mnoho národ? – Rusíni, Ukrajinci, Ma?a?i, Rusové, Slováci, ?eši, Gruzíni, Arméni, Cikáni, Poláci, Rumuni a v posledních n?kolika letech p?ibylo n?kolik tisíc vysokoškolských student? z Indie, Sýrie a afrických zemí. Je to vid?t t?eba i na místní kuchyni, kde se všechny vlivy zajímav? mísí. Zajímavé je, že i p?es zna?ný konzervatismus místních obyvatel všichni žijí vícemén? v klidu a míru bez n?jakých konflikt?. Naopak nap?íklad ve Lvov?, který je také na západní Ukrajin?, ješt? nedávno reagovali lidé velmi rozporupln? na rusky hovo?ící lidi a to i v?etn? cizinc? s akcentem, u kterých je z?ejmé, že jsou ze st?ední nebo západní Evropy.

Protože Skrblík a i nové plánované podnikání je založeno p?edevším na obsahu, pot?eboval jsem sehnat v?tší množství externích spolupracovník?, kte?í ovládají p?edevším ukrajinský a ruský jazyk. A práv? Užhorod mi v tomto p?išel kv?li výše uvedeným d?vod?m jako ideální místo pro nábor talentu. Samoz?ejm? roli hrály i významn? nižší mzdy na Ukrajin?, ve srovnání s ?R polovi? až t?etinové a to se p?i samofinancování nového projektu hodí!

Pokračování na: podnikanivusa.com

Související články

Webtrh je na prodej … kdo se ujme komunity?

29. zá?í 2019 se mezi prémiovými nabídkami objevila „Chcete si koupit Webtrh?“. Martin Schlemmer alias Retal v n?m jen krátce píše:…

Mrzení p?i rozjížd?ní online podnikání v postsov?tských státech

Již n?kolik let provozuji web Skrblík.cz. Po po?áte?ních potížích, jako v tém?? každém podnikaní, jsme s kolegy p?išli na to, jak takový…

Jak rozjet Webdeal

Webdeal.cz je diskuzní fórum, které vzniklo jakou sou?ást rebelie proti zm?nám na Webtrhu v ?íjnu 2010. Z fan projektu vyrostl Webdeal do online


Komentáře

(nezobrazuje se)