Lyža?ský výcvik vašeho dítka se blíží

pojisteni.cz, 14. ledna 2019 ve 10:09:58, 1x přečteno
Lyža?ský výcvik vašeho dítka se blíží

Mimo logického vybavení, které se krom? lyží (snowboardu) a pat?i?ných bot skládá i z kvalitního oble?ení práv? pro zimní sporty ur?ené, zabalíte i ostatní v?ci denní pot?eby. Vypisovat zde konkrétní seznam by asi bylo zbyte?né, protože škola vás jist? zásobila dostatkem instrukcí. Obsah kufru ?i batohu rad?ji kontrolujte p?ed samotným odjezdem, zda se do n?j náhodou nezatoulala lahvinka „n??eho ost?ejšího“.

D?ti absolvují lyža?ský výcvik obvykle v pom?rn? kritickém v?ku. Na základní škole v sedmé t?íd? a na st?ední škole v prvním a nebo druhém ro?níku. Jinými slovy puberta je v plném proudu a týden bez rodi?? m?že být velkým lákadlem. Na to zde upozor?ujeme nejen kv?li p?ípadným úraz?m d?tí v d?sledku p?epínání sil, aby zap?sobily na kamarády…

Zejména zde hrozí problémy v období „osobního klidu“, kdy d?ti nelyžují a nejsou pod dozorem pedagog?. Pod vlivem alkoholu ?i jiné návykové látky mohou zp?sobit škody nap?. na za?ízení ubytovny. Nalhávat si, že naše d?ti jsou jiné a chovají se za všech okolností slušn?, nemá smysl. A spoléhat na to už v?bec ne. Síla kolektivu a relativní svobody zp?sobí své. Pokud si sáhneme do sv?domí a zavzpomínáme na doby, kdy jsme absolvovali lyžák my… ur?it? je na co vzpomínat. Proto nemá smysl vypisovat zde katastrofické situace, ke kterým m?že dojít. Ale je vhodné se preventivn? p?ipravit na variantu, kdyby náhodou.

Ú?ast potomka na lyža?ském výcviku je podmín?na písemným souhlasem zákonného zástupce (obvykle se jedná o rodi?e). Dalším nepsaným pravidlem je fakt, že dít? by m?lo být zdravé a t?lesn? zdatné natolik, aby mohlo kurz absolvovat. S dobrým zdravotním stavem souvisí i další v?c, týkající se zdraví a to je karti?ka zdravotní pojiš?ovny. Tu dít?ti rozhodn? dejte s sebou.

Pokračování na: pojisteni.cz

Související články

Léto neléto, Shoptet.cz pro vás stále připravuje novinky

Je nejvyšší čas se připravit na návrat uživatelů Internetu a také na jednu z důležitých událostí každoroční prodejní sezóny.…

Google „buy button“ se blíží, mají se eshopa?i obávat anebo naopak t?šit?

Delší dobu se mluvilo o takzvané „buy button“, který se má objevit v Google reklamách. Vypadá to, že se blíží jeho nasazení pro…

Blizi se zacatek provozu Pizzouna, tak jsem zasel na skoleni

Blizi se zacatek provozu Pizzouna. Tak jsem zasel na skoleni k neapoletancum co provozuji skolu VPN (Verace Pizza Neaopoletana) v Los Angeles pro lidi…


Komentáře

(nezobrazuje se)