Jak si vedou nTLD

404m.com, 13. ledna 2019 ve 01:28:05, 3x přečteno
Jak si vedou nTLD

Kolem nTLD je taková divná mlha p?edsudk?. I po tolika letech si nejsem zcela jistý jak se k nim postavit. M?lo by se jednat o b?žné domény, které mají rozší?it p?epln?ný internet. Na druhou stranu stále s i jimi ?lov?k není úpln? jistý – jsou nové, ?asto dražší a nevíme jak se k nim postaví vyhledáva?e a hlavn? návšt?vníci. Zatímco váhám, tak mnoho dalších je využívá. Poj?me se podívat na který p?ehled jak se nTLD vlastn? da?í.

Celkem je 1214 unikátních nTLD. Po?et jednotlivých domén podle ntldstats.com v roce 2018 narostl o 26,5M. 59,24 % parkuje, tedy nenachází se na nich žádný zajímavý obsah.

D?íve vládnoucí .xyz, která se dostala nahoru díky agresivnímu marketingu, který obsahoval i rozdávání domén zdarma, vyst?ídala  domén .top. Ta vsází hlavn? na cenu. V porovnání s ostatními je výrazn? levn?jší a ob?as jsou na ní velmi zajímavé akce. Na Subreg se dá sehnat za 200 CZK (registrace i prodloužení). Momentáln? má podíl 14,47 % mezi všemi nTLD. V zón? je 88,8% .top a parkuje celkem 52,08 %. Velkou ?ást drží ?ína, která obecn? nTLD má v oblib?.

Existuje ale jedna výjimka – doména .blog, kterou p?es spole?nost Knock Knock WHOIS There, LLC vlastní Automatic (WordPress.com) a aktivn? jí nabízí svým uživatel?m. I díky tomu je parkovaných domén jen 21,41 %. Tato nTLD stabiln? roste. Momentáln? jich je cca 192K.

Pokračování na: 404m.com

Související články

6.xyz prodána za 125K USD

Asi nejv?tším p?ekvapením v poslední dob? pro m? byl prodej domény 6.xyz za 125K USD. Jedná se zatím o nejdražší prodanou .xyz. A?koliv je…

Prodané .cz domény 6. – 13. ledna 2019

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala 8p.cz, která byla v uživatelské aukci na Subreg vydražena za 5K CZK. Za dvouznakovou doménu super…

Velký pr?zkum ICANN pov?domí o nTLD a gTLD

ICANN si nechal ud?lat pom?rn? rozsáhlý pr?zkum o nTLD a gTLD. Zkoumal p?itom jak se na n? dívají návšt?vníci i majitelé domén. V?tšina dat…


Komentáře

(nezobrazuje se)