Jak mi jde investování na eToro – srpen 2023

404m.com, 1. září 2023 ve 23:31:25, 3x přečteno
Jak mi jde investování na eToro – srpen 2023

Srpen byl m?sícem, kdy byla po delším ?ase zase možnost nakoupit pár titul?, které se svezly dol?. Nedalo mi to a za?al jsem také akumulovat pár technologických firem.

V srpnu pokra?ovalo zve?ej?ování výsledk? a popravd? jsem ?ekal spíše postupnou p?ípravu na bull market. Ukázalo se však, že FED možná bude muset p?istoupit k dalšímu zvyšování sazeb. Obecn? nejvíce je to znát na REIT, které padají na opravdu zajímavá ?ísla.

P?ekvapil m? také pád BitCoin a s ním i t?ža??. Využil jsem toho a jak padal $RIOT a $MARA tak jsem p?ikupoval s tím, že to oto?ím s 20% ziskem. P?eci jen blížil se konec prázdniny, to znamená v?tší likvidita a to BitCoinové spotové ETF také vypadá pozitivn?.

Celkem portfolio skon?ilo za srpen -6,55 %. Táhlo to dol? hlavn? krypto. Realizoval jsem jeden obchod a to rychlé oto?ení $MARA s 20,1 % ziskem (celkem +4,02 USD). Co se týká uzav?ených obchod? tedy žádná sláva.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – srpen 2023

V srpnu jsem se zam??il hlavn? na REIT, které v sou?asném prost?edí vypadají zajímav?. Samoz?ejm? jsou i rizikov?jší, protože vysoké sazby,…

Jak mi jde investování na eToro – ?íjen 2023

Vzhledem k tomu, že v?tšinou už si nepamatuji co se d?lo p?ed týdnem, jaké jsem m?l pocity a o ?em jsem p?emýšlel, rozhodl jsem se, že si na

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…


Komentáře

(nezobrazuje se)