Firefox zkouší addon, který zabrání Facebooku vás sledovat

404m.com, 28. března 2018 ve 02:55:35, 2x přečteno

Internetové prohlíže?e už dávno nejsou jeden jako druhý. P?edhán?jí se v r?zných vylepšeních, které vám u konkurence budou chyb?t. Nap?íklad Opera umí na jedno kliknutí aktivovat VPN, Chrome má promakané vývojá?ské nástroje anebo Firefox umí ud?lat screenshot celé webové stránky. Spoustu toho od sebe navíc kopírují (listy místo oken, privátní mód, blokování nevyžádaných popup atd.). Ovšem v?tšina z t?chto zlepšovák? za?ínala jako volitelný dopln?k. Stejn? jako Facebook Container od Mozilla Firefox.

Z n?jakého d?vodu se rozhodli v Mozilla, že nastal ?as omezit sbírání dat Facebookem. Pokud jste totiž p?ihlášeni v prohlíže?i ke svému FB ú?tu a navštívíte jakoukoliv stránku, která obsahuje Facebook tla?ítko líbí se mi, tak vaši aktivitu d?kladn? zaznamenává. Následn? tato data využívá k lepšímu cílení reklam a samoz?ejm? remarketingu. Samoz?ejm? co se dále s daty d?je ví jen sám Facebook. Takže pokud nechcete aby FB v?d?l kolik ?asu jste strávili t?eba na stránkách pro dosp?lé a která videa na vás ud?lala nejv?tší dojem, tak byste m?li používat inkognito mód a to nejen kv?li Facebook.

Ale zp?t k addonu do Firefox. Ten využívá pom?rn? zajímavou technologii vytvo?ení odd?leného kontejneru (listu) v prohlíže?i, který bude obsahovat jen samotnou FB stránku. Mimo tento list FB neuvidí. Hezky vymyšlené a do budoucna ur?it? využitelné i pro weby pracující s velmi citlivými údaji anebo vyžadující n?jaké pokro?ilejší nastavení bezpe?nosti.

Po instalaci addon smaže kolá?ky Facebook. Pokud se pokusíte dostat na stránku FB otev?e se v novém listu, který má modré podbarvení – tak budete v?d?t že jste správn?. Následn? se musíte znovu p?ihlásit. Pokud p?i brouzdání internetem budete na n?jaké webové stránce dát sdílet, tak se toto sdílení otev?e v mod?e podbarveném FB listu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Firefox odkládá koláčkovou revoluci

S příchodem Firefox 22 měla přijít i menší koláčková revoluce, která byla cílena proti takzvaným koláčkům třetích stran. Vlastně se…

SEO Profesionál Toolbar, aneb Firefox rozšíření pro marketéry

Po dlouhém vývoji Vám mohu konečně s radostí představit námi vytvořený doplněk pro Mozilla Firefox 3.5+, určený pro internetové…

Sociální sí? GAB p?ipravuje komentá?ový systém pro všechny weby, v?etn? toho vašeho, který nebude moct nikdo moderovat

Zatímco v?tšina sv?ta se snaží internet omezovat, tak existují projekty, které se snaží r?zná taková omezení obcházet. Je zajímavé je…


Komentáře

(nezobrazuje se)