Co je nejlepší pro Google v p?ípad? dlouhodobého výpadku webu

404m.com, 11. března 2021 ve 00:44:06, 0x přečteno

T?sn? po p?lnoci vypukl požár v jednom z datacenter OVH SBG2 ve Strasbourgu. Požár rychle rostl až prakticky zni?il SBG2. Ve vedlejším SBG1 poškodila 4 sály z 12, t?etí SBG3 požárníci ochránili, ?tvrté SBG4 nebylo zasaženo. Nicmén? musely být vypnuté. Podle vyjád?ení spole?nosti SGB1 a SGB4 nepojedou do pond?lí 15. b?ezna a SBG3 do pátku 19. b?ezna. SBG2 je v podstat? zni?eno. Prozatím se neví co požár zp?sobilo. Našt?stí nebyl nikdo zran?n.

OVH má celkem 27 datacenter z toho 15 v Evrop?. OVH nepat?í mezi nejv?tší poskytovatele cloudu, ale jejich OVHcloud je jeden z nejoblíben?jších. Mnoho velkých web? postihl rozsáhlý výpadek. Sí? TOR ztratila 48 nod? a pr?chodnost se snížila o 659 MBps.

Šéf OVH Octave Klaba na Twitter oznámil v 3:42, že došlo k požáru a zákazníci mají aktivovat sv?j Disaster Recovery Plan. Tedy v podstat? vše si obnovit od nuly, ze svých záloh.

P?ipravte si na jiném serveru stránku s informací o výpadku a nastavte si u ní chybu 503. Chybu 503 sta?í vracet v hlavi?ce prohlíže?i, obsah m?že být b?žná HTML stránka, kam dáte všechny pot?ebné informace pro vaše uživatele. Doporu?uji se vyhnout CMS není li to nutné. Prost? statická HTML stránka co odbaví hodn? provozu. Pozor ale na p?esm?rování, a? tam n?kde nejsou 30X.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. b?ezna 2021

Tento týden jsem se k po?íta?i dostal až v no?ních hodinách. Co se týká domén, tak se prodala zatím nejdražší .io doména. Více v ?lánku…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Prokliky za desítky korun aneb AdSense po?ád ješt? funguje jen je to složit?jší

P?ed pár lety jsem aktivní monetizaci web? vícemén? úpln? omezil a naplno se soust?edil na práci pro mé klienty. Bylo t?eba za?ít sbírat…


Komentáře

(nezobrazuje se)