Blokování reklam v Microsoft Edge

404m.com, 31. března 2016 ve 15:50:51, 99x přečteno

Na konferenci Build 2016 prozradil Microsoft, že plánuje do nové verze svého prohlíže?e Edge zabudovat blokování reklam. Edge je nástupcem Internet Explorer, který kdysi s p?ehledem vládl na trhu prohlíže?? (v b?eznu 2003 m?l 88 %). Postupem však ztrácel sv?j podíl ve prosp?ch konkurence, která jej v mnoha ohledech p?edehnala. V sou?asné dob? má pouhých 6,2 % a trhu vládne Chrome s 69 %. IE ztratil hlavn? kv?li snaze zachovat zp?tnou kompatibilitu a nedokázal držet krok z dobou. Namátkou nap?íklad chyb?jící jednoduchý podpora pro rozší?ení t?etích strany. Microsoft jej tak zazdil ve Windows 8 a ve Windows 10 už najdete jen Edge.

V nadcházející verzi tak najde práv? zmín?ná rozší?ení, integrovaný p?eklada? stránek, ale i možnost blokovat reklamu. Microsoft není první, kdo p?ichází s integrovaným blokováním reklam. Ve vývojá?ské verzi Opera se už tento m?síc objevila možnost blokovat reklamy. Za?átkem roku také spoluzakladatel spole?nosti Mozzila a tv?rce JavaScript Brendan Eich oznámil, že vyvíjí prohlíže? Brave, který krom blokování reklamy, také bude chránit soukromý uživatel?.

Edge sice nepat?í zatím mezi rozší?ené prohlíže?e. Ve vzorku ?eské návšt?vnosti mých web? jej používá 1,6 – 2,7 % BFU a 1,44 % u IT zam??ení. 404M má za tento m?síc 1,37 % návšt?vnosti z Edge. Tedy podíl prozatím není nijak výrazný. Na druhou stranu vycházím z Google Analytics, kde IT zdatn?jší uživatelé používají i dopl?ky na ochranu soukromí (nap?íklad Ghostery). Podle únorových dat ze StatCounter jej celosv?tov? používá zhruba 1,72 %.

Tedy prozatím Edge by nijak výrazn? neovlivnil grafy blokování reklam. Obdobu AdBlock dnes používá zhruba 12 % ?ech?. Na druhou stranu gwx.exe, program, který se vás snaží p?esv?d?it k instalaci Windows 10, se stává stále otravn?jší a jedno ukliknutí znamená, že máte nejen W10 ale i Edge. Podíl na trhu se tak m?že brzy zm?nit. Nedávno zmizela volba „Neinstalovat Windows 10“, máte na výb?r „Instalovat hned“ anebo „Instalovat v noci“. Zatím to ?eší zav?ení okna, ale kdo ví do budoucna?

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google p?išel díky blokování reklam o 6,6 miliard USD

Spol?enost Pagefair, která se zabývá technologii proti blokování reklam, tvrdí že Google p?išel o 6,6 miliard USD v d?sledku blokování

Blokování reklam – sou?asnost a budoucnost

Poslední dobou p?ibývá témat o blokování reklam. Naposledy to bylo v rámci zavedení blokování obsahu v iOS 9 (Safari 9). Všechny…

Den po spušt?ní nové iOS 9 vedou v App Store aplikace na blokování reklam

Asi nikdo nep?edpokládal, že po vydání nové iOS 9 v App Store za?nou na p?edních p?í?kách nejstahovan?jších aplikací dominovat zrovna ty na…


Komentáře

(nezobrazuje se)