Australský soud na?ídil Google a? odhalí autora negativní recenze

404m.com, 23. února 2020 ve 00:22:10, 1x přečteno

V Austrálii se vedl zajímavý soudní sport mezi specialistou na b?lení zub? a Google. Dr. Matthew Kabbabe obdržel negativní recenzi od uživatele  “CBsm 23”, který v hodnocení uvedl “STAY AWAY” (držte se dál) a ozna?il proceduru za “extremely awkward and uncomfortable” (extrémn? trapnou a nepohodlnou). Takováto recenze jist? podnikání neprosp?je, což také tvrdil p?ed soudem doktor.

Nejd?íve se pokusil doktor ?ešil problém p?ímo s Google. Ten však odmítl negativní recenzi smazat anebo poskytnout informaci o tom, kdo jí vlastn? psal. Dr. Matthew Kabbabe se tak obrátil na soud a ten mu vyhov?l. Soudce Bernard Murphy doktorovi p?iznal právo bránit se pomluv?, respektive že by m?l mít p?ístup k dokument?m a dalším náležitostem, které mu pomohou zjistit, kdo negativní recenzi napsal.

Google tak musí p?edat doktorovi jakékoliv osobní údaje k ú?tu “CBsm 23”, tj. nap?íklad jména, telefonní ?ísla, lokaliza?ní metadata a IP adresy. A?koliv je Google zahrani?ní firma, tak mezinárodní právo umož?uje lidem získávat údaje, které pot?ebují pro vy?ešení svého p?ípadu.

Google už d?íve ?elil žalobám za negativní recenze. Ve?ejn? se s nimi samoz?ejm? snaží bojovat (viz. ?lánek 8 tip? negativního hodnocení, které Google smaže) a popravd? i postupn? utahuje uzdu. Nap?íklad v roce 2017 zakázal recenze od bývalých zam?stnanc?. Jenomže práv? recenze jsou dalším d?vodem, pro? Google využívat. N?kdo jiný nám pom?že s rozhodováním. Mají však velkou moc, zvlášt? ty negativní mohou mít negativní dopad na podnikání. Jsou však snadno zneužitelné a brání se proti nim t?žko.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. února

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a…

Blogerka dostala pokutu za negativní recenzi na restauraci

Nepříliš pozitivně znějící recenze na restauraci, stála blogerku Caroline Doudet 2.500 EUR. Zároveň jí soud nařídil změnit nadpis…

Author stats zmizel z GWT. Konec authorship je na spadnutí?

Dneska jsem na Twitter uviděl odkaz na příspěvek Glenn Gabe, který upozornil, že mu nějak zlobí statistika autora v Google Webmaster Tools…


Komentáře

(nezobrazuje se)