AdBlock Plus se pustil do blokování Facebook a dalších sociálních sítí

404m.com, 9. června 2018 ve 00:22:03, 15x přečteno

Pokud používáte dopln?k do prohlíže?e na blokování reklam AdBlock Plus, možná už zanedlouho uvidíte varování, že jste sledování t?etí stranou p?es tla?ítka sociálních sítí. AdBlock Plus vám rovnou nabídne ?ešení, fakticky odstran?ní t?chto tla?ítek ze všech webových stránek.

Blokování tla?ítek sociálních sítí je samoz?ejm? zam??eno hlavn? na Facebook. V doprovodném videu je prezentován jako zlo, které se vás všude snaží sledovat, získávat osobní informace a to i když jste odhlášeni. No popravd? tohle Facebook z?ejm? i d?lá, jen doposud mu v tom bránilo jen nestandardní nastavení prohlíže?e anebo dopl?ky jako Ghostery na ochranu p?ed sledováním. Nejrozší?en?jší blokátor reklam AdBlock Plus tuto funkci p?ebral a te? jí využije pro získání ješt? v?tšího podílu na trhu.

Osobn? proti tomuto nejsem. Dokonce by bylo ideální, aby podobné v?ci implementovali n?jak blbuvzdorn? všechny prohlíže?e p?ímo do sebe a nemuseli bychom pak vymýšlet jak zakomponovat do fungující stránky GDPR anebo ePrivacy. Prost? a? si to vy?eší IT odborníci d?íve než jim do toho za?nou mluvit politici, kte?í tomu nerozumí.

Ale vra?me se zp?t k novince v AdBlock Plus. Když jsme si to vyzkoušel na webu, zjistil jsem, že mi p?ekvapiv? zmizela tla?ítka všech sociálních sítí – tedy nebyla jen zablokována ?i odstran?n šmírovací kód. Což je pom?rn? nemilé, protože sdílení ?lánk? lidmi pro další lidi je vlastn? to poslední, co t?eba na Facebook funguje. Od té doby co FB výrazn? potla?il p?ísp?vky ze stránek na timeline odb?ratel? je otázkou zdali v?bec stojí za to se o FB stránku n?jak podstatn? starat. Hrav? totiž všechnu snahu p?ed?í jedno sdílení od ?lov?ka s pár desítkami opravdových p?átel.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Rozumějí agentury kouzlu sociálních sítí?

Jelikož jsem chyběl na IAC, doháním domácí úkoly a procházím si některé přednášky, které se tam objevily. Aktuálně jsem se zastavil u…

Jak si vede sociální marketing?

Studie nazvaná 2010 Social Marketing Industry Report se zabývá způsoby využití různých sociálních médií pro rozvoj obchodu a jakým…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…


Komentáře

(nezobrazuje se)