Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2022

404m.com, 5. října 2022 ve 00:38:22, 3x přečteno

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP je zam??eno na rizikov?jší spole?nosti, kde je potenciál vyšších zisk?. Sou?asná situace tomuto portfóliu moc nep?eje, protože investo?i se snaží riziku spíše vyhýbat. Do SRP jsem už m?síce nic nového nep?idával. Aktuáln? je SRP -48,69 % (minulý m?síc -52,26 %)

RP bylo p?vodn? postaveno na spole?nostech, které vstupovali na trh formou SPAC. Fakt m? bavilo hledat zajímavé spole?nosti, které se snaží p?inést n?co revolu?ního. Bohužel ?ada z nich to asi nedá. Po mé “SPAC” fázi jsem tam za?al p?idávat zajímavé spole?nosti, které neplatí dividendy.

???????? – Spole?nost má sídlo v UK, platí se jen malý ADR Fee – v ?R nutno dodanit 15 %.???????? – Spole?nost má sídlo v Jihoafrické republice, daní se cca 20 %.?? – P?išlo to ve stejný den, takže nevím ke které položce (dividenda anebo JCP) se tato da? vztahuje, ale bude nutné to asi dodanit na 15 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)