Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

404m.com, 9. ledna 2022 ve 00:41:48, 4x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem si ?íkal že budu opatrný a po?kám, co z toho bude. P?ípadn? se zam??ím na defenzivní akciové tituly s dividendou. No nakonec to dopadlo trochu jinak :)

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Super Roustoucí Portfólio jsem už nem?l v plánu rozši?ovat. Hledat vhodné akcie, o které není moc velký zájem a p?itom mají šanci v krátkodobém horizontu rychle r?st se mi moc už nechce. Je k tomu pot?eba hodn? informací, ob?as je dohledávat až investigativním zp?sobem.

Jenomže v prosinci jsem našel n?co, kde stojí za to zariskovat a do pár m?síc? by mohly být doma hezké zisky. Konkrétn? se jedná o spole?nosti, které se specializují na t?žbu kryptom?n. Jedná se o spole?nosti $MARA a $RIOT. Více v ?lánku Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXVIII. – shrnutí za listopad 2021

Listopad byl hlavn? o hlášení hospodá?ských výsledk?. N?co spadlo a toho využil, n?co narostlo a m?l jsem z toho dobrý pocit. Koncem…

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es


Komentáře

(nezobrazuje se)