Prodané .cz domény 8. – 14. února 2021

404m.com, 14. února 2021 ve 23:58:40, 3x přečteno

Tento týden se prodalo úctyhodných 52 .cz domén. Nejdražší z nich byla drobek.cz, která se na dAukace po 27 p?íhozech vyšplhala na 5.158 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. A?koliv její historie sahá až do roku 2003, nikdy na ní nebyl žádný po?ádný obsah. Tomu odpovídají i 4 odkazy z 1 domény. P?emýšlím k ?emu by se doména dala využít. Je to p?íjmení, ale také i p?ezdívka. Ideální tedy pro osobní stránku anebo blog.

Na druhém míst? je doména tasov.cz, která se prodala p?es dAukce za 4.755 CZK. Již byla p?evedena na nového majitele, který jí p?esm?roval. Tasov je název dvou obcí a z?íceniny hradu. Podle archivu byla poprvé registrována v roce 2002. Vždy se na ní nacházela jen stránka o úsp?šné registraci anebo p?esm?rování.

A na t?etím míst? divadlopodebrady.cz za 2,7K CZK. Také již byla p?evedena na nového majitele. V roce 2012 se na domén? objevila stránka divadla Na zámku, pozd?ji z?ejm? p?ejmenované na Divadlo na kovárn?. Pro? web skon?il se mi zjistit nepoda?ilo. Poslední p?ísp?vek na FB mají z konce prosince a nic nenasv?d?ovalo konci. Podle Marketing Miner má doména 14 tisíc odkaz? z 51 domén a stále se nachází ve vyhledáva?ích, odkud jí proudí celkem slušná návšt?vnost.

@DoménovýRobot  by už vážn? pot?eboval kompletní revizi. Zjistil jsem, že cca 3 m?síce byla zaseknutá jedna z front test?, takže ne všechno co zve?ej?oval bylo správn?. Doménový Robot  pracuje s WHOIS, protože pot?ebuji v?d?t datum expirace domény. CZ.NIC však tyto dotazy limituje, proto jsem m?l celkem 3 testovací skripty na r?zných IP, které se staraly o aktuálnost databáze. Zaseknutou frontu zp?sobilo vy?azení jednoho tohoto skriptu v kombinaci s úpravou nutnou kv?li zm?n? ochranné lh?ty. Je to systém, který jsem navrhl a napsal p?ed 10 lety a už si nepamatuji kde se o co o co stará. Dneska jsem ru?n? procházel výsledky a našel tam anomálie, které m? k tomu dovedly. Už je to opravené a p?idal jsem nový skript, který bude odbavovat chyb?jící frontu. Po?ítám že do týdne dožene t?ch cca 3K netestovaných domén.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 8. – 14. února

Tento týden máme zatím nejdražší prodej roku. Na Subreg se vydražila doména finance24.cz za 16.050 CZK. Zárove? se stala i první doménou,…

Prodané .cz domény 8. – 14. b?ezna 2021

Tento týden jsem se k po?íta?i dostal až v no?ních hodinách. Co se týká domén, tak se prodala zatím nejdražší .io doména. Více v ?lánku…

Prodané .cz domény 8. – 14. ?ervence

Máme tu druhý prázdninový týden. Poj?me se podívat jak se da?ilo doménám.Nejdražší prodanou doménou se stala po 30 p?íhozech rabac.cz,…


Komentáře

(nezobrazuje se)