P?ed?asné splacení hypotéky: Až 25 % každý rok z výše úv?ru nebo skute?n? vy?erpané ?ástky?

blog.zdenekvecera.cz, 2. ledna 2020 ve 11:58:28, 6x přečteno

Zákon ?. 257/2016 Sb. o spot?ebitelském úv?ru posílil pozici spot?ebitele a umožnil p?ed?asné splacení hypotéky. Jednou ro?n? m?žete zdarma a bez sankcí splatit pomocí mimo?ádné splátky až 25 % z výše úv?ru/jistiny. Sta?í podat žádost bance cca jeden m?síc p?ed výro?ím smlouvy. Pokud jste smlouvu podepsali 10. 11. 2018, tak výro?í smlouvy jsou 10. 11. 2019, 10. 11. 2020, 10. 11. 2021 atd.

Banky nabízejí možnost nevy?erpání celého úv?ru, obvykle do ur?ité výše bez sankcí. Pokud jste hypoté?ní smlouvu uzav?eli na úv?r ve výši 1 000 000 K?, ale vy?erpali jste pouze 800 000 K?, tak vám banka ješt? p?ed zahájením splácení vypo?ítá novou výši m?sí?ních splátek, které budou samoz?ejm? nižší.

Když se pak rozhodnete p?i výro?í smlouvy využít možnosti poslat na p?ed?asné splacení až 25 %, tak se ?ástka vypo?ítává z výše podepsaného úv?ru, tedy v tomto p?ípad? z 1 000 000 K?. Nikoli ze skute?n? vy?erpané ?ástky, která je obvykle nižší. V našem p?ípad? tedy m?žete každý rok poslat na p?ed?asné splacení až 250 000 K? (= 25 % z jednoho milionu korun).

Spolu s tím se musíte rozhodnout, jak se tato zm?na projeví do nových m?sí?ních splátek. Bu? se vám sníží m?sí?ní splátky, anebo výše m?sí?ních splátek z?stane jako doposud, ale pom?rov? se zkrátí doba splácení, takže se z rázem t?icetileté hypotéky stane jenom dvacetiletá.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Internetový inkubátor startupů

V ramci diskuze o investovani do startupu tady mam clanek od Ondreje s jeho predstavou jak by to investovani melo fungovat. „Komunita XYZ podporuje…

Facebookové sout?že

Každý chceme mít spoustu fanoušk?, kte?í nás a naši stránku sledují a jsou ochotni reagovat na p?ísp?vek, a? už zanecháním lajku nebo

Jak se stát PPC?ka?em

Poslední dobou se m? ?ím dál víc lidí, v?tšinou za?ínajících marketér?, ptá na to, co to vlastn? obnáší, živit se jako PPC?ka? p?i…


Komentáře

(nezobrazuje se)