MMX koupili ICM Registry, který provozuje TLD pro dosp?lé

404m.com, 5. května 2018 ve 14:08:36, 5x přečteno

ICM Registry se poda?il takový menší internetový zázrak – protla?ili u ICANN první doménu pro dosp? .xxx. Dnes v záplav? nTLD už to nikomu nep?ijde, ale v roce 2000, kdy jí oficiáln? navrhli ICANN to bylo nemyslitelné. Nevzdali se a zkusili to v roce 2004 znovu. Op?t neúsp?šn? – byla to p?íliš odvážná myšlenka pro první dekádu 21. století. Teprve o více jak deset let pozd?ji, od prvního návrhu, 18. b?ezna 2011 jí ICANN schválil. Pro bylo 9 ?len? z 16.Museli ud?lat velké množství ústupk?, vymyslet nové postupy a dokonce z každé .xxx platit ICANN 2 USD. T?eba pro srovnání Verisign platí z .com jen 0,18 USD. Ale povedlo se jim to první .xxx byla spušt?na 15. dubna 2011.

Spole?nost ICM Registry využila nTLD a p?idala ke své .xxx ješt? .adult, .porn a .sex. V sou?asné dob? je registrováno 11K .porn, 9K .adult a 8K sex. Je to na nTLD pom?rn? málo, ale je t?eba brát v potaz, že cena t?chto domén se pohybuje kolem 80 USD. .xxx je registrováno n?co p?es 155K. Je tažným kon?m spole?nosti, která m?la v roce 2017 obrat 7,27M USD a zisk 3,5M USD. 78 % p?íjm? tvo?ilo obnovení domén.

V?era oznámila spole?nost Minds + Machines Group Limited (MMX), že došlo k akvizici ICM Registry. Zaplatili za ní 10M USD v cash a vlastními akciemi v hodnot? 31M USD. MMX je velkým hrá?em na poli nTLD. Aktivních mají 23 nTLD v?etn? .vip (885K), .work (272K) anebo .london (86K). Do budoucna se cht?jí zam??it práv? na nTLD m?st. Jak jim do toho zapadají domény pro dosp? je mi trochu záhadou :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Po?et TLD p?ekonal tisícovku

8. ?ervence bylo delegováno sedm nových domén prvního ?ádu – .studio, .live, .jprs, .game, .bcn, .barcelona a .airtel. V tento den po?et TLD v…

Rick Schwartz o .xxx doménách

Rick Schwartz je jeden z největších světových domainer, který se jim věnuje už od roku 1995. Před chvílí napsal velmi hezký článek My…

MMX koupil ICM Registry – spole?nost, která stojí za .XXX

ICM Registry to m?l s doménou .xxx opravdu t?žké. Poda?ilo se jim svou doménu prosadit u ICANN až po n?kolikáté. Za?ali o ní usilovat už v…


Komentáře

(nezobrazuje se)