K retweet?m m?žete p?idávat vlastní komentá?e

404m.com, 7. dubna 2015 ve 18:18:06, 12x přečteno

Už n?jakou dobu jsem ob?as zahlédl podivn? vypadající p?ísp?vky na Twitter. P?vodn? jsem si myslel, že se jedná o n?jakou novou formu Twitter cards, která umož?uje p?idat sv?j komentá? k existujícímu ?lánku. Nakonec se z toho ale vyklubalo úpln? n?co jiného. Twitter p?epracoval jednu z nejd?ležit?jších funkcionalit Retweet.

Pokud kliknete na retweet u p?ísp?vku, Twitter vám automaticky nabídne možnost p?idat vlastní komentá? o délce 116 znak?. Doposud byla p?itom jediná možnost, zkopírovat p?vodní obsah a p?idat k n?mu vlastní text, což bylo u p?evážné v?tšiny p?ísp?vk?, vzhledem k omezení 140 znak? na tweet, velice omezující.

Nové vylepšené retweetování na jednu stranu vítám, protože umožní lidem více se zapojit do d?ní. Spousta lidí využívá Twitter jako rychlé zpravodajství. Reporté?i p?es n?j zase sbírají prvotní informace. Na tweety zpravodaj? te? mohou lidé reagovat a doplnit ?i opravit zve?ejn?né zprávy.

Vidím v tom i šanci pro v?tší propagaci služeb a produkt?. Když n?kdo svým p?ísp?vkem vytvo?í „poptávku“ m?žete jej retweetnout a p?idat k tomu „nabídku“. P?eci jen Twitter je velice otev?ená sociální sí?. Žádné vlastní firemní stránky ?i skupiny neexistují. Cokoliv napíšete je ur?eno celému sv?tu. Nelze nikoho vyhnat se slovy: „Toto je naše stránka, b?žte si na vlastní.“ Myslím si, že s tím bude ješt? hodn? zábavy :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Kdo je Martin Novotný a co má společného s Acomware?

Protože začínám v poslední době působit aktivněji ve společnosti Acomware, cítím potřebu vyjasnit zde moje vztahy s touto společností a…

Návrh vzorů k propojení webů – část 1.

Na základě častých dotazů ohledně propojení pár microsites a hlavního webu a podobně, jsem se rozhodl vytvořit…

Rozší?ená objednávka motivuje vaše zákazníky

Existuje v e-shopech od Shoptet velká ?ada marketingových nástroj?, jak motivovat zákazníky e-shopu k v?tším objednávkám, nebo k tomu, aby…


Komentáře

(nezobrazuje se)