Je Zonky skute?n? „Prod?le?ná zebra“?

404m.com, 30. srpna 2019 ve 03:10:38, 7x přečteno

Dneska jsem narazil na ?lánek Prod?le?ná zebra: poskytovatel p?j?ek Zonky z?stává hluboko v ?ervených ?íslech. Autor v n?m s odkazem na ú?etní záv?rku za rok 2018 poukazuje na ztrátu 275M CZK. Zárove? upozor?uje, že v roce 2017 byla ztráta 272M CZK. I p?es zdvojnásobení objemu poskytnutých úv?r?, které byly 3,33G CZK, spole?nost dosáhla tržeb jen 106M CZK. M?že za to nár?st po?tu zam?stnanc? (na 160) a v?tší investice do reklamy. Ztrátu bude muset uhradit mate?ská spole?nost Home Credit International a.s resp. Home Credit Group B.V.. Hmm takže?

V tomto p?ípad? je nejlepší za?ít u výro?ní zprávy. Z té vyplývá že ztráta za rok 2018 byla skute?n? 274,93M CZK a m?la i ztráty v minulých let. Vlastník Zonky spole?nost Home Credit Group B.V. (p?edtím Home Credit International a.s) jí ztráty hradí prost?ednictvím navyšování základního kapitálu.

Podle ?ásti 13. Výhled pro p?íští období to nevypadá že by ztráta n?jak vlastníka trápila. Není tam nic o tom, že by m?lo dojít ke škrt?m anebo p?ehodnocení obchodního plánu. Práv? naopak chystají se další investice a dokonce i expanze do dalších zemí.

Spole?nost neustále rozvíjí a testuje nové funkcionality pro své zákazníky,investory. Spole?nost plánuje zm?ny primárn? v oblasti rozvoje stávajícího produktus využitím nových regulatorních možností. Zákaznická spokojenost je jednou z klí?ovýchmetrik. Spole?nost má stále ambici držet vysoký standard kvality úv?rového portfolia.Z tohoto d?vodu si Spole?nost nastavila pom?rn? p?ísná kritéria na posuzování kvalitydlužník? a zárove? úm?rné konzervativní obchodní cíle. Spole?nost p?edpokládá výraznéinvestice do rozvoje spole?nosti, p?edevším do vytvo?ení pot?ebné IT infrastrukturya uvedení nového konceptu poskytování spot?ebitelských úv?r? do pov?domí ve?ejnosti(marketingové náklady).Spole?nost chce pln? využít pravidel jednotného trhu finan?ních služeb v EUa plánuje poskytovat své služby v zahrani?í a propojit jejich obyvatele v rámci jedné služby.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Predstaveni projektu Tonerka.cz

Již několik let jsem si zahrával s myÅ¡lenkou založit si vlastní eshop. Po rozhodnutí kerý sortiment budu nabízet,…

Návrh vzorů k propojení webů – část 1.

Na základě častých dotazů ohledně propojení pár microsites a hlavního webu a podobně, jsem se rozhodl vytvořit…

Zonky zkušenosti investora

Mimo investování do akcií jsem už delší dobu cht?l zkusit n?jakou zajímavou alternativu. Samoz?ejm? P2P p?j?ky mi p?išly atraktivní už…


Komentáře

(nezobrazuje se)