Jak vkládat klí?ová slova do vašich ?lánk?

webzurnal.cz, 23. října 2015 ve 12:12:05, 24x přečteno

Zatímco hodnocení vaší stránky mimo její obsah jinde na internetu je d?ležité pro hodnocení vyhledáva?i a ovlivníte ji spíše nep?ímo, volba dobrých klí?ových slov je p?ímým prost?edkem, jak se dostat do pov?domí p?ímo obsahem stránky. A pokud klí?ová slova dob?e souhlasí s napsaným textem, velmi pom?žete vyhledáva?i v práci a sob? zajistíte v?tší návšt?vnost.

Dobrou zprávou je, že copywriting je nejlepším zp?sobem, jak vytvo?it p?esv?d?ivý a poutavý obsah, který obsahuje klí?ová slova a fráze. Pokud se chcete stát majiteli trvale úsp?šného webu, nikdy byste nem?li vym?nit ?tivost a zajímavost ?lánk? za boj o p?í?ky v hodnocení. Tady je n?kolik tip?, jak za?lenit vhodná klí?ová slova do vašich text? a zárove? tvo?it ?lánky tak, aby byly pro ?tená?e poutavé a zajímavé.

Nejd?ležitejší klí?ová slova by se m?la vždy objevit v hlavi?ce každé stránky. Krásnou v?cí na blogovacích nástrojích je, že váš p?ísp?vek nebo ?lánek automaticky transformují a jeho hlavi?ku automaticky vloží do tagu H1 nebo H2 (pro za?áte?níky: HTML tagy uvozující nadpis velikosti 1, resp. 2). Pamatujte si, že váš nadpis by m?l p?kn? zaobalit klí?ová slova a vytvo?it z nich kompaktní v?tu. D?ležité je také to, že nadpis musí korespondovat s textem, který je pod ním umíst?n. Kdyby tomu tak nebylo, ?tená? by se v textu rychle ztratil.

Je velice užite?né, pokud dokážete klí?ová slova z nadpisu vhodn? vložit i do n?kolika po?áte?ních v?t z celého ?lánku. D?ležité je provést to takovým zp?sobem, který bude pro ?tená?e p?itažlivý a posílí relevanci celého ?lánku. Vzhledem k tomu, že velké množství vyhledáva?? používá úvodní v?ty z textu ?lánku jako popis obsahu, ujist?te se, že vyhledáva? skute?n? dostane to, co hledá: p?kn? zaobalená klí?ová slova, která spole?n? s textem uživatele p?esv?d?í k návšt?v? vašeho webu.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Nadpisy - jak na ně, aby zaujaly?

Nadpisy jsou ve Vašich textech vždy to první, co čtenář uvidí a co jej musí zaujmout natolik, aby pokračoval ve čtení. Na nadpisech také…

Jak se pomocí SEO dostat do mysli zákazníka

Kniha The Ultimate Guide to Google AdWords autor? Perryho Marshalla a Bryana Todda Vám pom?že pochopit základy systému Google pay-per-click…

Jak na pravidelný monitoring vlastního brandu a dotaz? pomocí nástroje Marketing Miner

Monitoring považuji za jeden ze základ? každého funk?ního online podnikání a jeho pokro?ilejší implementaci za generátor skv?lých podklad?…


Komentáře

(nezobrazuje se)