Jak a pro? tvo?it Facebook Fan Page – díl 1.

webzurnal.cz, 10. března 2011 ve 14:25:50, 3x přečteno

Ot?epané motto – „M?že vás to štvát, m?žete proti tomu bojovat, ale to je tak všechno, co s tím m?žete d?lat,“ se v sou?asnosti t?žko hodí pro n?co líp než pro Facebook. Extrémn? negativní názory plynoucí a? už z problematiky ochrany osobních dat, nebo z více subjektivních názor?, rozhodn? p?evažuje jeho ohromný marketingový potenciál. Z pohledu ?ist? praktického je tak dnes Facebook jednou z nejlepších variant jak propagovat v zásad? jakoukoliv svou aktivitu, když podle statistik každý den „?eká“ na to stát se fanouškem více než 10 milion? uživatel?. Jak za?ít, jak použít n?jaké modern?jší a dynami?t?jší technologie, a i n?jaká inspirace z již zab?hnutých a propracovaných web?, to vše se vám pokusím p?iblížit v této sérii n?kolika ?lánk?.

I když p?ísn? teoreticky by bylo dobré rozlišovat, zda se jedná o Business Page, tj. stránka týkající se a? už vaší firmy, nebo pouhé snahy zpropagovat nap?íklad e-shop, Fan Page by na druhou stranu m?la podporovat n?jakou aktivitu, známou osobnost apod. a nám jde samoz?ejm? o propagaci byznysu, i když se Fan Page b?žn? používá. Tolik na úvod k up?esn?ní pojmu – i když používám zab?hnuté Facebook Fan Page, jedná se pochopiteln? o byznys, konkrétn? využití pro internetový marketing.

Vezmeme to trochu z druhé strany, protože rozhodn? je lepší už p?ed tím než se vydáte do html tag? a samotné tvorby v?d?t o n?jakých základních tipech, které m?žete využít než pak p?ekopávat zp?tn?.

A? už máte firmu p?sobící na internetu, e-shop apod., vždy pravd?podobn? máte ur?itý logotyp, který je sou?ástí vaší identity. Facebook bohužel jako nap?íklad MySpace neumož?uje obrázek na pozadí, ale povolí vám obrázek ve velikosti 180×540 a je už jen na vaší fantazii, jak ho využijete. Klasika je vzít logo firmy a umístit ho doslova „p?ed o?i“ všem návšt?vník?m a p?ípadn? potencionálním zákazník?m, což platí analogicky i o veškeré reklam?.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Jak a proč tvořit Facebook Fan Page – díl 1.

Otřepané motto – “Může vás to štvát, můžete proti tomu bojovat, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat,” se v současnosti…

Jak a proč tvořit Facebook Fan Page – díl 3.

V předchozích dvou článcích (první a druhý) jsme řešili, jak vůbec postupovat a zároveň čemu se při tvorbě Facebook Fan Page,…

Jak a proč tvořit Facebook Fan Page – díl 2.

V prvním článku s touto tématikou jsme se věnovali některým základním postupům, co udělat, co naopak neudělat, a také proč vlastně jsou…


Komentáře

(nezobrazuje se)