Jak funguje a jak využít IKEA efekt?

patrikpilous.cz, 11. března 2023 ve 16:24:40, 8x přečteno
Jak funguje a jak využít IKEA efekt?

IKEA efekt je pojmenovaný podle oblíbeného švédského nábytká?ského gigantu a popisuje pom?rn? jednoduchý jev. Lidé mají tendenci si více vážit p?edm?t? a statk?, které si sami vyrobí, sestaví nebo na jejich kompletaci jakkoliv participují, než výrobk?, které si koupí zkompletované. V širším slova smyslu efekt IKEA vypovídá o tom, že máme tendenci mít v?ci rad?ji, pokud jsme vynaložili úsilí na jejich vytvo?ení.

Jirka se rozhodl, že pot?ebuje nový nábytek, aby si vylepšil byt, a tak si objedná p?es internet n?jaké kousky z IKEI. Vybere si p?kný st?l a pohovku. Stejn? jako veškerý nábytek z IKEA, tak i Jirkovi p?ijdou maximáln? velikostn? zoptimalizované krabice až dom?. Jirka stráví celou sobotu sestavováním stolku a pohovky. P?kn? se p?i tom zapotí, jelikož dlouho žádný nábytek nesestavoval a návody mu nep?ijdou dostate?né. Ob?as se vydal špatnou cestou a musel se zamyslet. O n?jaký ?as pozd?ji se Jirka st?huje a rozhodne se nábytek prodat. Když zjistí, za kolik by mohl tento nábytek prodat, tak si jej rad?ji p?est?huje. Cena se mu zdá p?íliš nízká.

Kv?li IKEA efektu jsme ochotni zaplatit více pen?z za zážitky, které od nás vyžadují více práce, jako je nap?íklad sestavení nábytku vlastními silami namísto koup? již smontovaného. Tyto zážitky a zkušenost mohou být hodnotné i zábavné, ale i tak nás to m?že vést k nadm?rnému utrácení a nadhodnocování t?chto produkt?. IKEA efekt nám také m?že dát zkreslenou p?edstavu o tom, jak dobrou práci jsme odvedli na n??em, na ?em jsme tvrd? pracovali, a zp?sobit, že si budeme p?íliš v??it. Firmy pracující s IKEA efektem v reklam? se snaží práv? pracovat s tímto pocitem uspokojení po kompletaci výrobku a nadhodnocování jejich ceny.

Spole?nosti, které cht?jí zvýšit své zisky, mohou využít efektu IKEA tím, že si za výrobek ú?tují zbyte?n? vysoké ceny, i když zákazník p?evezme náklady na jeho sestavení sám. Pro firmy je to výhodn?jší i logisticky, což stálo za vznikem prodeje nesmontovaného nábytku. N?které podniky, jako nap?íklad IKEA, mají obchodní modely, které se soust?edí na to, abychom si za svou práci platili sami.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

P?ipravte PPC kampan? na rok 2017

Dnes jsem m?la na E-Business Akademii dvacetiminutovou p?ednášku se stejnojmenným názvem. A protože tohle téma se do dvaceti minut narvat fakt…

M?j rok 2023 v marketingu

Tak kone?n? si m?žu ud?lat ro?ní zhodnocení i na svém webu. Poslední 3 roky jsem si d?lal poctivé zhodnocení alespo? do Google Keepu. V únoru…

Fanoušci stránky na Facebooku: reklama a šíření mezi přáteli

Reklama na Facebooku může přivést návštěvníky na web (kde je následně k něčemu přesvědčíme). Nebo je může přivést na stránku na…


Komentáře

(nezobrazuje se)