GoDaddy koupil Neustar

404m.com, 12. dubna 2020 ve 01:15:12, 3x přečteno

Spole?nost Neustar byla založena v roce 1996, aby se vypo?ádala s obtížemi p?enositelných telefonních ?ísel v USA. V roce 1997 na tuto ?innost získala kontrakt od vlády. Stala se úsp?šnou a postupn? se rozší?ila na další služby spojené s telekomunikacemi a internetem. Kontrakt na ?ísla spole?nost ztratila v roce 2016, tehdy m?l hodnotu 500M USD. V roce 2017 dosáhla obratu 1,2 miliardy USD.  Neustar je registrem domény .biz a má kontrakt na .us, .co a .in. Dále poskytuje technický backend pro zhruba 240 registr? s více jak 12M doménami ve správ?.

GoDaddy asi p?edstavovat není t?eba. Je to nejv?tší registrátor domén na sv?t?, který m?l v roce 2019 obrat tém?? 3 miliardy USD. Mimo domén poskytuje ješt? hostingové služby. GoDaddy je ve sv?t? známý svým masivním marketingem, který je ?asto dost výst?ední. Jeho reklamy se od roku 2007 vysílají nap?íklad na nejv?tší sportovní akci USA Super Bowl, kde je vysílací ?as extrémn? drahý. Známá byla také jeho reklama, kde m?l polepené celé auto, na Indianapolis 500 a NASCAR.

Akvizice Neustar je velký krok i pro GoDaddy. Posouvá tak sv?j byznys dál. Aby nedocházelo ke st?etu zájm?, tak se rozhodl, že tato ?ást jeho podnikání pojede pod spole?ností GoDaddy Registry. I tak GoDaddy m?že Neustar hodn? pomoct. Prodávat domény umí.

V každém p?ípad? mu to otevírá cesty k novým doménám. Neustar vlastn? budoucí GoDaddy Registry má vše pot?ebné, aby mu zajiš?oval provoz jeho vlastní domény. GoDaddy se totiž už d?íve angažoval v ?innosti registru. Nap?íklad zaštítil rozjezd domény .me. V??ím že by to um?l uchopit po svém.

Pokračování na: 404m.com

Související články

GoDaddy koupil 200 tisíc prémiových domén

Nejv?tší registrátor domén na sv?t? GoDaddy koupil od spole?nosti Marchex zbytek jejich doménového portfólia. Jednalo se zhruba o 200.000…

GoDaddy zrušil podporu p?es email

Minulý rok jsem od GoDaddy odst?hoval všechny domény. Poté co zrušil kupóny na prodloužení a všem zákazník?m z ?R za?al ú?tovat DPH kv?li…

Změnit registrátora po koupi domény?

Nedávno se mě ptal jeden webtržník na detailní postup při koupi a převodu domény. Není to žádný domainer, prostě někde na nějakém…


Komentáře

(nezobrazuje se)