Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

404m.com, 17. prosince 2023 ve 11:27:03, 4x přečteno

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však není moc o ?em psát, všechno se nám za?íná zelenat a n?jak se nem?žu rozhodnout kam investovat do dividendového portfolia.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC. Toto portfólio nadále nerozši?uji. V podstat? ?ekám na další bull run BitCoin, aby se nejv?tší investice zhodnotily a portfolio zruším.

Do SRP jsem už m?síce nic nového nep?idával. Aktuáln? je SRP -45,17 % (minulý m?síc -61,55 %). Podle o?ekávání s rostoucím zájmem o BTC rostou i t?ža?i, které jsem však koupil celkem brzy. Takže to musím vysed?t.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

V prosinci jsme se do?kali Santa rally, které táhlo hlavn? technologické akcie. V lednu se to ale trošku oto?ilo a spíše to vypadá, že rok…


Komentáře

(nezobrazuje se)