Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

404m.com, 11. února 2024 ve 23:29:10, 4x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

Po delší dob? jsem se rozhodl konešn? n?co koupit. Vlastn? zm?ny, které jsem ud?lal na portfóliích b?hem ledna byly celkem slušné v porovnání s kontroverzní prázdnotou roku 2023 :)

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks, kde mi nevyšlo nic. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC. Toto portfólio nadále nerozši?uji. V podstat? ?ekám na další bull run BitCoin, aby se nejv?tší investice zhodnotily a portfolio zruším.

Po r?stu o?ekávání spotového ETF spadly t?ža?i, které táhlo i špatné po?así v USA, které omezovalo t?žbu (vysoké mrazy). P?iznám se, že p?esn? nevím kde se BitCoin zasekl, n?kdo ?íká že to je likvidvací $GBTC, z kterého se stalo spotové ETF (p?edtím to byl fond, z kterého se t?žko vybíral BTC). Vid?l jsem i pár graf?, které ukazují, že tento týden už to vypadá na konec p?esunu BTC z $GBTC do dalších spotových ETF. Takže snad se do?káme kone?n? r?stu. Navíc se blíží halving, což bude také jízda.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2023

V prosinci jsme se do?kali Santa rally, které táhlo hlavn? technologické akcie. V lednu se to ale trošku oto?ilo a spíše to vypadá, že rok…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2022

Leden byl celkem drsný. P?inesl p?kný propad r?stových technologických titul? i ?adu p?ekvapení. Po propadech následoval klidn?jší týden…


Komentáře

(nezobrazuje se)