Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

404m.com, 10. září 2021 ve 00:05:38, 0x přečteno

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to rozsáhlé projekty, doslova celé ekosystémy, kde ?ím více to zkoumáte tím to v?tší hloubky se dostáváte. V?tší investice do akcií, také odkládám, protože se mi úpln? nezdá sou?asný trh. Nicmén? neznamená to, že by na trhu nebyly p?íležitosti. Jen se mi nechce do nich tolik investovat. Nap?íklad velmi zajímavé jsou akcie ?ínských firem. Do nich jsem investoval p?es eToro viz. Jak mi jde investování na eToro IV. – srpen 2021.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Moje pokusy s OTC a penny stock nakonec nedopadly tak jak jsem si p?edstavoval. Aktuáln? držím 4 tituly, z toho jen 1 je v plusu. Aktuáln? k 09.09.2021 je celé portfólio dole -28,20%.

Dnes už bych SRP sestavoval jinak. Na druhou stranu bez t?ch chyb a špatných výb?r? bych nem?l zkušenosti, které zužitkovávám v u dalších portfólii a kryptom?n. A to nepo?ítám zlepšení psychické odolnosti v??i negativnímu sentimentu :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za kv?ten 2021

V kv?tnu se toho stalo celkem dost. Za?al jsem si hrát s kryptem, musel ud?lat velké rozhodnutí ohledn? dividendového portfólia a prošel…


Komentáře

(nezobrazuje se)